Northshore Plaza

Property Information

Northshore Plaza

Address: 8400, 8370, 8300, 8380 & 8410 W. Cheyenne Ave., LV, NV
Sq.Ft.: 145,000